Synopsis: Otello

Otello

Composer

Giuseppe Verdi

Librettist

Arrigo Boito

Sung In

Italian

Met titles In

English

German

Spanish

Italian

{{synopsisAct.actKey}}