Headshot of Elaine Alvarez

Soprano

Elaine Alvarez

No productions this season

Hometown

Miami, Florida