Headshot of Elaine Alvarez

Soprano

Elaine Alvarez

This Season

Hometown

Miami, Florida

Met Debut

This Season

Repertory