Headshot of Chiara Isotton

Soprano

Chiara Isotton

This Season

Title role of Fedora

Hometown

Florence, Italy

Met Debut

Title role of Fedora, 2023

This Season

Title role of Fedora

Repertory