Alexandra Nowakowski

Soprano

Alexandra Nowakowski

This Season

Hometown

Chicago, Illinois

Met Debut

This Season

Repertory